onsdag 16. januar 2013

Snodig VG-sak om nasjonale prøver

Forskeren Christian W. Beck har gjort en analyse for VG som viser det forholdsvis selvfølgelige at det å frita mange svake elever fra nasjonale prøver, gjør at skolens gjennomsnittsresultater blir bedre. (Det følger vel forsåvidt fra definisjonen på gjennomsnitt.) VG slår det stort opp i artikkelen Forsker: Skoler fritar svake elever for å blåse opp resultatene, men det er ingenting i artikkelen som støtter konklusjonen i overskriften - nemlig at det er for å bedre skoleresultatene elevene fritas. En alternativ forklaring, som overhodet ikke berøres i artikkelen, er at svake elever fritas fordi det er uetisk å sette elever til å løse oppgaver som du vet de ikke vil lykkes med. (Jeg kjenner selv lærere som forteller at de er svært opptatt av de etiske sidene ved dette, og at de nøye vurderer om elevene vil ha utbytte av å delta på prøvene eller om det bare vil føre til dårligere selvtillit.) Her brukes altså en forholdsvis selvfølgelig analyse, gjort på bestilling fra VG, til å komme med påstander totalt uten grunnlag i datamaterialet.

Denne analysen brukes så til å så tvil om Osloskolens resultater de siste årene. Skyldes de bare mange fritak? Det gjør de åpenbart ikke. For det første sier VG-artikkelen at "Om lag en tredjedel av variasjonen i resultatene på prøvene kan forklares av variasjonen i andelen elever som er fritatt." - det er altså andre årsaker som forklarer to tredjedeler av variasjonen. Men viktigere: tallene fra Utdanningsetaten viser at Osloskolen fritar en lavere andel av de som det formelt er lov å frita, enn landsgjennomsnittet. Så Becks analyse tilsier altså at Osloskolens resultater i realiteten er enda bedre enn resultatene på nasjonale prøver skulle tilsi, ikke dårligere.

Jeg synes hele denne debatten er et sidespor - forsøk på å bortforklare Osloskolens gode resultater på nasjonale prøver er å stikke hodet i sanden. Naturligvis gjør Osloskolen det bra på nasjonale prøver - det skulle bare mangle, så mye energi alle fra skolebyråd og ned til den enkelte lærer og elev legger inn på akkurat det. Saken er jo at Oslo kommune helt bevisst prioriterer de delene av skolens arbeid som kan gi resultater på disse prøvene, ut fra en tanke om at lesing, skriving og regning er helt grunnleggende viktig for videre læring.

Forsøkene på å svartmale Osloskolens resultater på dette området tar oppmerksomheten vekk fra det som faktisk er en reell bekymring - nemlig at det kan være andre deler av skolens mandat som får for lite oppmerksomhet når lesing, skriving og regning får så stor oppmerksomhet. Det er en langt mer interessant diskusjon, som slett ikke belyses av VGs analyser.