torsdag 19. januar 2012

Stadig bedre utdanninger

Kvalitetssikringssystem. Det høres tørt ut, men handler om hvordan vi skal få til at erfaringene vi gjør nå, i neste omgang fører til at utdanningene vi tilbyr skal bli enda bedre. Og det er nå i vår at HiOAs nye kvalitetssikringssystem blir utformet.

Et lettfattelig stridsspørsmål gjelder hvem som skal utforme evalueringer av undervisningen til de enkelte studentgruppene. Skal det for eksempel være en felles HiOA-evaluering, som kan være kvalitetssikret av de fremste eksperter på slikt og gi sammenliknbare data i flotte tabeller? Eller skal evalueringene utformes på lavest mulig nivå, i dialog med de studentene det gjelder, slik at man fanger opp forhold som anses som mest relevante for den enkelte student? Og dermed også nærmest mulig de underviserne som har en nøkkelrolle i å utvikle forbedringer?

Måten jeg spør på avslører vel hva jeg mener - og det er også det mitt fakultet (ved fakultetstyret) mener: evalueringene blir mest nyttige når man evaluerer konkrete forhold som man er spent på studentenes vurdering av, ikke når man evaluerer så bredt at man ikke kan være konkret. Ved å ha evalueringer som er utformet på lavt nivå, blir de også interessante nok til at studenter og ansatte setter av tid til å diskutere resultatene videre i klassene, i fagutvalgsmøter og så videre, og de blir premissleverandører for neste endringsprosess.

Men da må man naturligvis være klar over hva man får. Man får ikke lett sammenliknbare data som viser hvilke kull på HiOA som er mest fornøyd med praksisen sin, for eksempel. Det blir mer krevende å skrive rapporter på fakultets- og institusjonsnivå med et slikt desentralisert system. Men så er det da heller ikke kvalitetsrapportene som er poenget med et kvalitetssikringssystem - det er kvaliteten.

Den viktigste evalueringen av utdanningen foregår i den enkelte klasse, i dialog mellom underviser og student. Den foregår løpende, men også ved ulike former for skjemaer eller logger. Den nest viktigste er på kullnivå, i fagutvalgsmøter og i kullevalueringer, hvor faglig leder for kullet, faglærere, studenter og andre diskuterer forhold i kullet. Evalueringer på høyere nivå er ikke så nyttige, men kan gjerne være et supplement, dersom man har kapasitet til det i tillegg til det andre...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar