onsdag 6. mai 2015

Landskonferansen for praksis- og studieledere 2015 Dag 1

Min siste "landskonferanse for studie- og praksisledere" for denne gang startet onsdag 6. mai. Etter barnesang var det dekan Birte Simonsen som ønsket velkommen, mens statssekretær Bjørn Haugstad fra KD hadde meldt forfall og ble erstattet av en student (Tine) som fortalte at en resolusjon ble vedtatt i Studentparlamentet ved UiA med fokus på studiekvalitet, skjønt i denne korte innledningen kom det ikke fram hva resolusjonen gikk ut på. (Og i tillegg fikk vi en videohilsen fra kunnskapsministeren, hvor han gjentok at femårig lærerutdanning skal inneholde mer praksis, men uten at finansieringen av dette ble presisert.)

Det første faglige innslaget var ved tidligere utdanningsdirektør Gunnar Skaar: "Utdanning i spenningsfeltet mellom nytte og dannelse". (Som vanlig blir jeg litt spent når dannelse settes opp som en motsetning til nytte, siden dannelse også er riktig så nyttig.) Han varslet at det arbeides med å foreslå en PPU for kulturskolelærere, og det er interessant.

Er skolens oppgave å tenne lys eller å fylle flasker? Hva er det som foregår mellom "inn" og "ut" i læringen? "Dannelse er det du kan når du har glemt hva du har lært." Var noen godord i starten.

Han mener den egentlige kampen om hva skolen skal være og hva læring er, foregår i to skjulte dimensjoner. Den ene er kunnskapsdimensjonen (ferdig kunnskap vs sosialkonstruktivistisk læringssyn). Den andre er formålsdimensjonen (nytte for samfunnet vs individuell og kollektiv dannelse). Han presiserte at ytterpunktene er ulike, men at de ikke er enten/eller (heldigvis presiserte han det). Så satte han de to dimensjonene inn i et aksesystem så man får fire kvadranter.

Han mente at vekten har flyttet seg, med mer vekt på ferdig kunnskap og mer vekt på nytte. Men han presiserte samtidig at dette er en uvitenskapelig påstand. (Jeg er slett ikke så sikker på at han har rett. Jeg er helt sikker på at han har rett på retorikknivå, men er ikke så sikker når det gjelder faktisk aktivitet i klasserommene. Jeg tenker at det er store deler av norsk lærerstand som aldri fulgte opp festtalene på 70- og 80-tallet med handling i klasserommet, og på samme måte er det nok mye aktivitet i skolene i dag som ikke er i tråd med KDs anvisninger. Og det finnes noe forskning å vise til for å underbygge det.)

Han konkluderte med at det både handler om å tenne lys og fylle flasker, at det ikke er snakk om dannelse eller nytte, men både/og, og det finnes ingen absolutt rette svar.

Han refererte Mollenhauers fem prinsipielle spørsmål. Og han viste til tre ulike internasjonale institusjoner med ulikt perspektiv på skole og utdanning: Europarådet (verdier, menneskerettigheter), Unesco (miljø, balanse, fattigdomsbekjempelse) og OECD (strategiske fag/ferdigheter). (Strasbourg kunne vært et spennende mål for en framtidig dannelsesreise en gang i framtida, forresten - der Europarådet ligger.)

Til slutt trakk han fram viktigheten av krav - "Jeg tilbyr deg et krav" (Isaksen) - forventninger er et tegn på tillit.

Foredraget var retorisk godt (noe som ikke kommer fram i mitt referat i det hele tatt) og minnet oss om en del velkjente problemstillinger som det er greit å ha friskt i minne når vi skal diskutere nok en ny lærerutdanning.

Så var det parallelle sesjoner basert på funksjon og utdanning. Jeg havnet rimeligvis på seksjonen for studieledere på GLU. Vi startet kort ved at HiOA (ved meg) fortalte om vårt tilbud om fremmedspråk i hhv. Spania, Frankrike og Tyskland, og inviterte til samarbeid med andre. HiB har samarbeid med UiB.

Karakterkrav 4 i matematikk: ingenting er bestemt angående praktiseringen av firerkravet. Forslag om å ha forkurs i august ble skutt ned av studentorganisasjonene, fordi man bør vite før høsten om man faktisk får studieplass, for å unngå å flytte og skaffe hybel forgjeves. (Tilsvarende gjelder det å ha et krav i løpet av høsten det første studieåret, som nok er det faglig mest meningsfulle.) Et alternativ er da å ha et intensivt junikurs, og dette er kanskje det mest aktuelle. Det er uklart om det blir UH-sektoren eller fylkeskommunene som får ansvaret for å ha kursene. Det er rimeligvis stor skepsis til at man kan lære noe særlig varig på et en måneds forkurs i matematikk, og det er uklart om det er en fornuftig motivasjon at man har lyst til å bli norsklærer og derfor må ha forkurs i matematikk. (Slik sett er jeg ambivalent til om UH-sektoren bør ha ansvaret for kurset - vi ønsker vel neppe at studentenes første møte med matematikk i lærerutdanning skal være et intensivt terpekurs.) Samtidig er det betenkelig at karaktersnittet vil falle som følge av dette matematikkravet. (Fordi søkere med høyt snitt men treer i matematikk blir utestengt til fordel for søkere med lavere snitt men firer i matematikk.) For oss er det uansett viktig at potensielle søkere får tydelig beskjed om at de kan søke selv med treer.

Et annet punkt vi er skeptiske til, er nasjonale deleksamener. Det vil være en "fullskala pilot" (man kommer unna noen lovregler ved å definere det som forsøk...) Her er arbeidet i full gang, men det er tvil om det er juridisk holdbart å ha "pilotkarakteren" på vitnemålet. Det pågår høring nå. Eksamenene skal være på samme dato overalt (noen i desember og noen på våren) og ha sensorer fra hele landet. Det er ikke konkludert om tema, men brøk kan være aktuelt. Eller desimaltall. Det blir skoleeksamen på papir. Sektoren er ganske samstemt i at dette faglig sett er lite fornuftig.

Så var det litt diskusjon rundt femårig lærerutdanning. Noen mente at mandatet for rammeplanutvalget er for ensidig opptatt av fag og fagdidaktikk, mens pedagogikk, spesialpedagogikk, digital kompetanse og så videre ikke er nevnt. Spørsmålet er om det blir åpnet for slike mastere, eller om man - hvis man er interessert i spesialpedagogikk - for eksempel må ta en master i matematikk med spesialpedagogisk vinkling.

På de mindre institusjonene er det naturligvis også en kjempeutfordring å tilby alle skolefagene, så lenge studentene skal fordype seg mer. Det er også et spørsmål hvordan kompetansekravenefor å få lov til å ha master kan tolkes. Antall fag studentene går ut med er også et problem, naturligvis.

Denne økta ble dermed mest en utveksling av synspunkter på felles utfordringer, men det er nyttig nok i seg selv. Vi har jo to dager til på videre diskusjoner.


Så var de formelle delene av dag 1 ferdige, og det var en pause før middag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar