mandag 23. april 2012

Seminar i Rosa Kompetanse 23.-24. april 2011


Det femte årlige Rosa Kompetanse-seminaret er samtidig det første som ikke konsentrerer seg bare om helse. Nå som Rosa Kompetanse Skole og Rosa Kompetanse Justis er oppe og går, har seminaret blitt et seminar for styringsgruppene i alle de tre prosjektene. For egen del er jeg jo i ferd med å hoppe over fra helseprosjektet til skoleprosjektet (hvor jeg hører mer hjemme), så det blir mye interessant her.

Seminaret åpnet med en velkomsthilsen fra LLH- leder Bård Nylund og en rask presentasjonsrunde som gjorde det åpenbart at dette må være en av de mest kompetente forsamlingene når det gjelder LHBT-tematikk i Norge noen gang.

Prosjektleder i Rosa Kompetanse, Hanne Børke-Fykse, holdt et åpningsforedrag. Hun understreket at Rosa Kompetanse handler om at fagfolk møter fagfolk, og at kursvirksomheten er basert på tillit til folks fagkompetanse og at se ønsker å gjøre det beste for folka de har med å gjøre. Våre kurs skal gi dem nye perspektiver som skal gi dem muligheter til å gjøre jobben sin og løse utfordringene de har. Kursene skal være morsomme og utfordrende.

Prosjektet startet opp i april 2006. Man skjønte fort at det måtte skreddersys for hver enkelt profesjon, og at kurs måtte lages i samarbeid med fagfolk på hvert enkelt område. Det første nettverksmøtet var i 2008, med 22 deltakere. Hanne redegjorde for metodikken gjennom disse årene. Det er imponerende hva Hanne med medhjelpere har fått til og hvor mange profesjonsutøvere som har fått utvidet sin kompetanse, med små bevilgninger.

Neste punkt på programmet var statssekretær i KD, Elisabet Dahle, som jeg kjenner fra hun var juryleder for LLHs læremiddelpris (og jeg var leder i LLHs læremiddelgruppe). Hun la vekt på skolens rolle som samfunnsbygger, som er viktig for verdier som vi av og til tar for gitt, men som må bygges på nytt hele tida. Skolen må ikke bare konsentrere seg om det vi "skårer dårlig" på, jf. Pisa, men også om det som vi er gode på. For eksempel er norske elever mer engasjerte i politikk enn elevene i våre naboland.

I skolen er seksualitet et tema som kan ses på både som sentralt og marginalt. Det er lite konkret omtalt i læreplanene, mest på overordnet nivå. Seksualitet er ofte tilstedeværende i skolene. God allmenndannelse handler blant annet om å tolke andre menneskers grenser. Temaet seksualitet  omhandle mer enn kropp og pubertet, det handler også om makt og mellommenneskelighet. Skolen har også problemer med kjønnsrelaterte skjellsord, noe Hannah Helseths forskning har vist. 

I læremiddeljuryen så man på hvordan kunnskap om LHBT-tematikk kunne tas inn i lærebøken uten å skape en vi/de-følelse eller fremstille LHBT som noe helt spesielt. Det var dessverre mye dårlige lærebøker og mange dårlige eksempler med dårlig ivaretakelse av LHBT-tematikken. Men heldigvis var det også gode eksempler som var verdt å få en pris. Vil for eksempel også de homofil kjærlighet skilles ut eller behandles som en naturlig del av forelskelse for øvrig?

Manifest mot mobbing vil fortsette, og ta utgangspunkt i toleranse- og inkluderingsperspektiver. Det skal være en særskilt oppmerksomhet om LHBT-tematikk. 4,4 prosent av elevene i elevundersøkelsen rapporterer at de blir utsatt for diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering.  Dette har vært stabilt gjennom tre år, og er noe KD ikke kan være fornøyd med.

Det er viktig at elevene får møte LLH-representanter og andre LHBT-folk, men det skal ikke være homofile elever, lærere eller andres ansvar - det er den enkelte lærer og skole som skal ha LHBT-tematikk som del av hele sin virksomhet. Her må skolene også ta ansvar for å bygge lærernes kompetanse. 

Det er laget et veiledningshefte som ble revidert i 2011. En NIFU-undersøkelse  fra 2011 viser at under 10 prosent hadde tatt i bruk heftet i undervisningen sin. Men de trenger også bistand utenfra. I fjor fikk Rosa Kompetanse penger til et forprosjekt. Dep. Har bedt Utdanningsdirektoratet gjennomgå læreplanene for å tydeliggjøre læreplanene når det gjelder vold i nære relasjoner.

Hun ville imidlertid ikke love noe når det gjelder søknaden som ligger inne fra Rosa Kompetanse Skole, hvilket ikke er spesielt lovende. Det kan tyde på at departementet ikke ønsker å prioritere kursing av lærere i LHBT-spørsmål i kommende skoleår.

Hanne Grasmo er leder for LHBT-senteret (og tidligere Cupido-redaktør), og hun presenterte arbeidet på senteret. Senteret har for tida tre ansatte og er prosjektorganisert, men vil nok bli et permanent senter når de tre årene som prosjekt er over.

Senteret springer ut av regjeringens handlingsplan for LHBT-folk som gjelder perioden 2009-2012. De skal både skaffe og formidle kunnskaper om LHBT-tematikk. Et eksempel er arbeid med fosterhjem, hvor staten ønsker å få flere homofile fosterforeldre. Til høsten skal de lage retningslinjer for LHBT-mainstreaming.  Og de jobber med å utvikle en kunnskapsbase innen forskning på LHBT-spørsmål.

Så var det tid for lunsj, og å bli kjent med noen av alle menneskene som skal jobbe med Rosa Kompetanse på disse områdene...

Etter lunsj startet vi opp med temaet "Lesbian sex for men" ved Marguerite McLaughlin fra Metro Center i London. Sex har jo nemlig også noe med seksualitet å gjøre, og en viss kunnskap også om sex er en fordel i ulike profesjoner. (Den noe pussige tittelen skyldtes at foredraget var forbeholdt menn, mens en parallell sesjon var forbeholdt kvinner og handlet om menns seksualitet.)

McLaughlin understreket at mange homoaktivister, for eksempel, har ganske lite kunnskap om lesbiske kvinner, og kan bli sittende i ledende posisjoner uten å innrømme at de kan lite om det. Men det er neppe meningsfylt for meg å prøve å gjengi særlig mye av kunnskapen formidlet i dette foredraget. Men et hovedpoeng er at hvilke typer sex man har ikke er så veldig avhengig av hvem man har sex med - menn som har sex med menn, kvinner som har sex med menn og kvinner som har sex med kvinner har i hovedsak de samme typene sex.

Unge som prøver å finne ut litt om lesbisk sex, vil fort ende opp med å se på såkalt "lesbisk porno", laget for heteroseksuelle menn som tenner på å se to nakne kvinner på en gang. Det er vanskelig finne saklig informasjon som korrigerer de delvis hårreisende og delvis latterlige beskrivelsene i heteropornoen.

Et viktig poeng fra helseperspektiv er at en stor andel av lesbiske kvinner har hatt sex med menn. Dette kan være før man kommer ut, det kan være en del av det man gjør som konsekvens av konformitetspress eller av andre grunner. Dette innebærer at alle helsespørsmål som angår heterofile kvinner, også potensielt kan angå lesbiske kvinner.

Så var det Sam Faulkner, Detective Chief Inspector ved Metropolitan Police i London, som snakket om sitt arbeid med LGBT Hate Crime. Han startet med å nevne noen hendelser som har bidratt til å forme LHBT-arbeidet i London. En viktig hendelse var Colin Irelands drap på fem homofile menn i 1993, som satte temaet på dagsorden. En bombeaksjon i London i 1999 mot homsestedet Admiral Duncan gjorde at politiet trappet opp sitt samarbeid med LHBT-samfunnet for å løse saken. Drapet på Jody Dobrowski i 2005 var viktig fordi drapet skjedde i et cruisingområde som offeret passerte gjennom, og politiet forsto viktigheten av å ha et fokus på disse områdene, fordi de også er samlingssteder for kriminelle og fordi vitner ofte er motvillige mot å stå fram. Dette var også den første som ble dømt under en ny lov som ga strengere straff for hatkriminalitet. I 2009 ble Ian Baynham sparket i hjel på Trafalgar Square. Drapsmennene fikk seks og sju års fengsel og vakte store reaksjoner landet rundt.

Et viktig poeng er å dele informasjon og snakke sammen, fordi folk som begår kriminalitet ofte er i politiets arkiver allerede. Det er eksempler på at folk blir lagt merke til 50 ganger av ulike enheter i politiet uten at noen i politiet ser hele bildet. I London er nå regelen at alle hathendelser skal rapporteres uansett om de anses som å være en straffbar handling, fordi de bidrar til å tegne et risikobilde som er nyttig for å motarbeide hatkriminalitet.

Stephen Lawrence var en ung homofil mann som ble sparket ihjel, og en undersøkelseskommisjon som ble nedsatt som reaksjon på drapet, kom med en rekke anbefalinger om hvordan politiet skal arbeide.

LGBT Liaison Officers er en viktig del av arbeidet - dette er politimenn som har spesielt ansvar for å holde kontakten med lokalsamfunnet, lokale organisasjoner osv. Disse bidrar med lokalkunnskap i tillegg til å bygge tilliten til politiet i lokalsamfunnet. Det er 250 slike i London. 

Dagens siste foredrag var med Suzann Larsdotter fra RFSL, som snakket om vold i samkjønnede relasjoner. Hun startet med å presisere at vold i nære relasjoner kommer smygende over tid, etter at begge parter har investert mye i forholdet. Hun viste forskning som viser at mange lever i forhold med vold og at mange av disse beskriver sine forhold i positive ordelag. Studier viser veldig høye forekomster av partnervold i forhold hvor en av partene er transperson.

Det viser seg at teoriene om vold i heterofile forhold gjelder like godt i homofile forhold. Volden er også like vond uavhengig av kjønn. Men samfunnets heteronormativitet kan føre til en dobbelt isolering, for eksempel hvis man lever i et parforhold som ikke er kjent for omgivelsene. Trusler om outing kan også forekomme. Små forhold i homomiljøet gjør for øvrig at mange ikke tør å søke hjelp på tilbud som finnes for LHBT-personer. Tilsvarende tør man ikke søke hjelp i det ordinære hjelpeapparatet, enten på grunn av frykt for diskriminering eller bagatellisering. Det finnes heller ikke noe hjelpetilbud for menn som et utsatt for vold i forholdet.

Seksuell vold i et parforhold kan det være spesielt vanskelig å snakke med andre om, fordi det også har elementer av helt intime detaljer. Det viser seg for øvrig at noen kan ha vanskelig for å forstå at menn kan bli voldtatt, eller at en kvinne kan voldta en annen kvinne - og det gjør det jo også vanskelig å søke hjelp fra disse kunnskapsløse personene. I Sverige er det laget en sjekkliste for hva man skal gjøre rent teknisk (prøvetakning etc) når en voldtatt mann melder seg, men det finnes skrekkhistorier om voldtektsofre som selv må ringe rundt til en mengde kontorer for å få hjelp.

Dermed var dag nummer en slutt...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar