tirsdag 1. mars 2011

Mitt valg - rektorvalget 2011

Etter å ha fulgt rektorvalgkampen ved HOA så langt og prøvd å tenke over hva som er viktig for meg, har jeg kommet fram til en del problemformuleringer som jeg stiller når jeg ser på hvert rektorkandidatteam. Som dere ser, handler de om hva jeg tror, ikke om fakta. Jeg kjenner ikke kandidatene godt nok til å vite hva de vil gjøre, jeg må bare føle meg fram ut fra det inntrykket jeg får av valgkampen. Debattene, inkludert studentdebatten på mandag, var relativt tannløse og lite tydeliggjørende. Jeg gir terningkast og oppsummerer til slutt. Andre vil ha andre hovedspørsmål, andre vurderinger av kandidatene og komme til andre konklusjoner...

TYPE UNIVERSITET

I hvor stor grad tror jeg rektorkandidatteamet vil gå inn i arbeidet med å gjøre HOA til et universitet med stor forståelse for behovet for alternative karriereveier og med entusiasme for å bringe videre det beste i dagens førstelektor/dosent-vei?

Team Haugen: 3
Team Meyer: 5
Team Toverud Jensen: 5
Team Waaler: 3

Dette har jeg skrevet om i et tidligere innlegg.

GODE PROSESSER

Hvor stor tro har jeg på at teamet vil makte å få til gode prosesser ved sentrale avgjørelser?

Team Haugen: 2
Team Meyer: 4
Team Toverud Jensen: 4
Team Waaler: 3

Dette er nær sagt umulig å vurdere uten kjennskap til kandidatene, men de som sitter i dagens ledelse har i utgangspunktet noe mindre troverdighet enn de andre når det gjelder spørsmålet om å få til gode prosesser og skape oppslutning om viktige valg. Team Meyer stiller til valg nærmest i protest mot de dårlige prosessene som har vært før, men formuleringene er såpass sterke at jeg tviler på om de kan gjennomføres. Dessuten har Vera Berg et innlegg i debatten som tyder på at hun mener at fagforeningene skal ha den mest sentrale (?) rollen i å målbære de ansattes synspunkter. Derfor en såpass lav "karakter" til team Meyer også.

NÆRHETSPRINSIPPET

Hvor stor tro har jeg på at teamet vil følge nærhetsprinsippet, slik at avgjørelser tas på lavest mulig nivå i organisasjonen?

Team Haugen: 4
Team Meyer: 5
Team Toverud Jensen: ?
Team Waaler: 4

Team Haugen legger vekt på desentralisering i sitt valgkampmateriell. Nina Waaler har sagt at “Vi vil jobbe for en desentralisering av makt og myndighet ut til fakultetene, og der det er formålstjenlig, videre ned til instituttene.” og også at fakultetene må få “større råderett over de strategiske midler til forskning og stipendiatstillinger.” Team Meyer har blant annet brukt mye tid på å beklage at det ikke er et skikkelig styringsorgan på instituttnivå. Hva Team Toverud Jensen mener om dette, har jeg ikke fått med meg.

TELLEKANTER

I hvor stor grad tror jeg at teamet vil ønske og makte å være en motvekt til tellekantsystemene i sektoren?

Team Haugen: ?
Team Meyer: ?
Team Toverud Jensen: ?
Team Waaler: 2

Team Waaler ønsker å etablere et belønningssystem for FoU, noe som neppe er mulig uten å gjøre tellekantsystemet enda "mektigere". Når det gjelder de andre kandidatene er jeg usikker.

UTDANNINGSKVALITET

I hvilken grad tror jeg at teamet vil være i stand til å finne gode grep for å øke kvaliteten i det pedagogiske arbeidet på høyskolen?

Team Haugen: ?
Team Meyer: ?
Team Toverud Jensen: ?
Team Waaler: ?

Jeg tror dessverre jeg lar denne posten stå med spørsmålstegn - det er vanskelig å se ulikheter i tenkningen til teamene som vil gi seg utslag i ulike grep. Ting som skisseres som tiltak er stort sett mål, ikke tiltak. Et unntak er for eksempel de som vil ha mer undervisning av professorer på bachelornivå. Det kan jo diskuteres om det vil gi bedre kvalitet, og det vil samtidig føre til mindre undervisning med professorer på masternivå - hvis da ikke professorene skal undervise mer. Flere ansatte til bachelorutdanningene vil Meyer blant annet få til ved å samordne undervisning på masternivå, og da vil noen si at kvaliteten går opp et sted og ned et annet sted. Team Waalers løfte om å omplassere undervisere som får dårlige evalueringer over tid, virker vanskelig å få til i stor stil.

LEDERKOMPETANSE

Hvilket inntrykk har jeg fått av rektorkandidatens lederkompetanse?

Team Haugen: 5
Team Meyer: 3
Team Toverud Jensen: 4
Team Waaler: 4

Her har jeg først og fremst sett på CVene. Professor Haugen har mye på CVen, Waaler og Toverud Jensen har litt mindre, men har vært dekaner. Meyer har litt spredte ledererfaringer.

TOTALSCORE (som gjennomsnitt av de karakterene jeg har gitt ovenfor...)

Team Haugen: 3,5
Team Meyer: 4,25
Team Toverud Jensen: 4,33
Team Waaler: 3,2

Jeg betrakter ikke det jeg har gjort her som noen “fasit” på hva jeg bør stemme, men derimot som en bevisstgjørende øvelse. Det er nyttig å prøve å formulere noen spørsmål som jeg er opptatt av og som kan tenkes å skille mellom kandidatene, og det er interessant å prøve å finne spor av substansielle ulikheter mellom kandidatene på grunnlag av disse spørsmålene.

Men jeg må vel si at jeg håper på en andre valgomgang hvor det kan bli enda lettere å oppdage skiller mellom kandidatene...

Godt valg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar