mandag 30. mai 2011

Valgmanifest

(Jeg har skrevet noen ord om meg og hva jeg mener om fakultetsstyret de nærmeste fire årene, som en del av "valgkampen" for å bli ansattrepresentant der. Still gjerne spørsmål i kommentarfeltet.)

Jeg stiller til valg til fakultetsstyret fordi jeg mener at jeg har gjort en god jobb i avdelingsstyret i fire år og tror jeg at erfaringene derfra gjør at jeg kan gjøre enda mer i fakultetsstyret.

Jeg ser tre hovedoverskrifter for fakultetsstyret den nærmeste tida: samarbeid, delegering og økonomi.

Det mest spennende med fusjonen er kanskje at vi får så mye skolekompetanse samlet i ett fakultet – knyttet til både grunnskole og videregående skole og med stor fagbredde, med allmennfag og yrkesfag. Tar vi med barnehagekompetansen og kompetansen om læring i yrkeslivet, har vi hele livet dekket. Dette gir et enormt potensiale for samarbeid om studier og FoU, som fakultetsstyret bør støtte opp under.

Det er åpenbart at fakultetsstyret må delegere makt til instituttene for at avgjørelser skal kunne tas med god “lokalkjennskap” og noenlunde effektivt. Samtidig er fakultetsstyret det “nederste” vedtaksorganet med ansattrepresentasjon ved fakultetet, og det er naturlig at fakultetsstyret må fastslå en del prinsipper som gjelder hele fakultetet. Avveiningene her blir viktige.

Økonomi vil være en viktig sak for fakultetsstyret. Jeg er glad for at jeg gjennom en fireårsperiode har fått god innsikt i hvordan økonomien fungerer og er i stand til å regne på budsjettene. Ikke minst gjelder det de store utslagene som tildelingssystemet gir når fakultetet er i ekspansjon. God innsikt i økonomien gir også større handlefrihet.

Hva er jeg spesielt opptatt av?
Jeg er opptatt av å beholde en bredde i FoU-begrepet. I universitetsstrevet må vi holde fast ved også den profesjonsnære FoU-en. Jeg er opptatt av at “U”en i FoU skal synliggjøres. Og jeg er svært opptatt av at flest mulig skal ha mulighet til å holde på med FoU.

I arbeidet i avdelingsstyret har jeg satt pris på å snakke med de som sakene angår. I avdelingsstyret har det vært mulig å få gjennomslag for gode saker såfremt man kjenner saken godt nok og har gode argumenter. Sånn blir det nok i fakultetsstyret også. Hvis jeg blir valgt til fakultetsstyret vil jeg fortsatt være avhengig av at folk tar kontakt med de gode argumentene og detaljkunnskapen.

Godt valg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar