mandag 4. mai 2015

Rosa kompetanses nettverksseminar 2015 Dag 1

Så var det tid for det årlige nettverksseminaret i Rosa Kompetanse, denne gang på Gardermoen, og med tema normer. LLH-leder Bård Nylund åpnet dagen med å fortelle at Rosa Kompetanse er i god driv med kompetanseheving i justis-, skole-, helsesektoren og i bedrifter.

Mads Ananda Lodahl, forfatter og lærer, hadde det første foredraget, "Å bryte med normer". (Som har nettsiden almindelig.com.) Han startet med å snakke om heteronormativitet, som han kaller "The Straight World Order", med dets normer, verdier og forventninger. Folk som er i konflikt med forventningene, blir straffet. Straffen kan variere med hvor "sterke" bruddene er, og variere fra det lett irriterende til det dødelige. Hvis man derimot passer til forventningene, kan man bare "keep walking" - ingen reagerer på noe, og du kan gå videre.

Han kom inn på ulike måter "The Straight World Order" fungerer, for eksempel gjennom skattesystemet, hvor den tradisjonelle kjernefamilien belønnes. Han mente, provokativt, at heterofile som støtter homoekteskap, er homofobe - for ekteskapet er i utgangspunktet heterofilt og patriarkatisk. (Men jeg mener naturligvis at han da ignorerer viktige sider ved ekteskapet som institusjon som har utviklet seg gjennom historien.) Mindre kontroversielt: han viste til at lovverket i Danmark nekter transpersoner den behandlingen de ønsker, mens intersex-personer presses til behandling for å passe bedre til manns- eller kvinneforventningene. Han nevnte også Everyday Sexism-prosjektet hvor det hele tida tikker inn historier om sexisme. Hvis du er på innsiden av normen, tror du alle normbruddene handler om deg - de er for å provosere deg eller få en reaksjon fra deg...

Del to av hans foredrag skulle handle om undertrykkelsesmekanismer, og han delte ut Berit Ås' hersketeknikker. Men han lot de ligge og snakket isteden om andre ting. Maktubalanser finnes overalt, men han understreket forskjellen på strukturell undertrykkelse og lokale hierarkier, og det er viktig å forstå forskjellen på de to. Man kan ha lokale hierarkier som fungerer på tvers av heteronormativitet, rasisme, patriarki osv., men som ikke rokker ved den strukturelle undertrykkelsen. Et annet begrep: "the neutral position". Noen feminister mener at det finnes kun et kjønn: kvinne. For hvis man er mann har man "den nøytrale posisjonen". Er man i den nøytrale posisjonen slipper man å høre at "Du sier dette fordi du er..." Det er få i Norge som sier "Du sier dette fordi du er hvit"... Ytterligere to begreper: access and separation - ikke alle har tilgang til for eksempel ytringsfrihet. Mange  arenaer er separasjonsarenaer, hvor spesielle grupper separerer seg fra resten.

Noen i salen viste til en TED talk som heter "The danger of the single story", som handler om litt det samme, og som jeg godt kan sjekke ut.

I diskusjonen kom han tilbake til det med homoekteskap, som han sa han var både 100 prosent for og 100 prosent mot. Og han mener at homoekteskap er reformativt, mens han ønsker revolusjonær endring. Han mener videre at kampen for homoekteskap tar energi fra andre sider av LHBT-kampen. Der er jeg usikker - jeg tenker vel at kampen for homoekteskap også har legitimert diskurser som nå bidrar til framskritt på andre fronter.

Så var det en halvtimes samtale med utgangspunkt i åpningsforedraget. Susanne Øvergaard fra Skeiv Verden etterlyste blant annet at forskningen får med innvandrergruppene, siden statistikk er viktig både for å innrette arbeidet fornuftig og komme på dagsorden. Thomas Prestø fra Tabanka var opptatt av det hvite som nøytral posisjon - det er noe han stadig møter. Helsesøster Ingun Wik kjente seg veldig igjen med at ungdom har problemer med normer som er usynlige inntil man bryter dem. Lektor Stein Wolff Frydenlund mente at kunnskapsmangelen er stor også i videregående skole, men mente det er bedre å dele kunnskap enn å utfordre for mye.

Thomas Prestø fortalte at heterofile innvandrergutter bevisst spiller homofil på visning for å kunne få leie leilighet - gjør de ikke det er de sjanseløse på boligmarkedet, for da slår alle fordommene mot innvandrergutter inn. Men utelivet er verst - der er rasismen overalt. (Under lunsjen fikk jeg dessuten en referanse til en artikkel fra USA (Pedulla 2014) som underbygger den effekten Prestø viste til om homofile innvandringsgutter.) Dette med at heterofile innvandrergutter spiller homofile aynes jeg var slående og pedagogisk interessant - det er mye en kan komme inn på om stereotypier og undertrykkelse ved å snakke om det eksemplet.

Så var det presentasjon av Djupedalsutvalgets utredning (NOU 2015:2) fra Kjersti Botnan Larsen som har vært sekretariatsleder. Høringen på utredningen foregår nå. Utredningen inneholder også en kunnskapsoppsummering på cirka 100 sider, som også inkluderer LHBT-feltet (kapittel 7). Utvalget bruker bevisst både krenkelser, mobbing, diskriminering og trakassering som begreper.

Djupedalutvalget legger blant annet vekt på at faglig og sosial læring hører sammen, noe som jeg har sans for. En sentral utfordring er at skolekulturen av og til aksepterer for mye - det må være nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Det foreslås blant annet skolebasert kompetanseutvikling av alle Norges 3400 skoler (her blir det vel kanskje oppgaver for oss i lærerutdanningen). Det er foreslått nye lovregler, blant annet med muligheter for tvangsmulkt til skolene for ikke å følge opp barna godt nok. Utvalget ønsker også mer om psykisk helse i lærerutdanningene, og normkritisk perspektiv må inn i lærerutdanningene. Så får vi se om dette kommer med i arbeidet til gruppene som ser på de nasjonale retningslinjene for lærerutdanningene.

Hun fortalte om en del av kunnskapsgrunnlaget, blant annet om hvilken andel av krenkelsene i skolen som er knyttet til diskrimineringsgrunnlagene i lovverket. Vi vet for lite om dette, og Elevundersøkelsen er nylig justert så vi ikke har nasjonale tall for dette etter 2012. Hun viste også til ny forskning om seksuell trakassering i videregående skole (Bendiksen/Kinnair)

Utvalget ber om et nytt inkluderingsbegrep, gjerne basert på arbeidet i Ontario (Equity and inclusion). Så vil det vise seg om noe av utvalgets arbeid vil nedfelle seg i praktisk politikk.

Dernest holdt Arne Grønningsæter et foredrag om "Minoriteter i minoritetene". Han har vært involvert i forskningsprosjekter knyttet til for eksempel samer, funksjonshemmede, HIV-positive - men også om det å tilhøre ulike grupper på tvers. Han startet med å reflektere rundt hvordan forskningen formidles - man kan velge å legge fram funnene med vekt på elendighet eller ressurser. Elendighetsbeskrivelse kan få fram bevilgninger, mens ressursperspektivet kan gi mer optimisme og pågangskraft. Ingen av ytterpunktene er så heldige.

Undersøkelsen om lesbiske og homofile i Sapmi var basert på åtte dybdeintervjuer som ga livshistorier. Utgangspunktet var et punkt i en handlingsplan. De åtte hadde kommet gjennom utfordringene de hadde hatt med styrke, men hadde nå kompliserte forhold til sine familier. De påpekte manglende  kunnskap om samer i norske LHBT-personer, og manglende kunnskap om homoseksualitet blant samer. Taushet om homoseksualitet, sterk religiøs påvirkning, identitet og sosial eksklusjon og mangel på arenaer er fire fenomener som framsto som sentrale.

Undersøkelsen om LHBT-personer med innvandrerbakgrunn valgte ut noen etniske grupper, og hadde 28 intervjuer i tillegg til en del research på forhånd. De skilte mellom de som levde i et "åpent rom" (åpen ovenfor alle) vs. "halvåpent rom" (åpen ovenfor noen) - dette siste er krevende å navigere i. En del er i et "lukket rom" - åpne bare ovenfor noen få. Noen har opplevd psykisk og fysisk vold, og noen av disse historiene er fryktelige. Når det gjelder stigmatisering og negative reaksjoner, ser det ut til å være store ulikheter mellom de ulike gruppene. Transpersoner opplever sterkere negative reaksjoner. Ære, skam, kjønn, religion og familie er sentrale stikkord. Homonormativiteten er et annet problem: en seksualmoral, forhold til alkohol, vellykkethetskrav, skepsis til å bli sammen med personer med innvandrerbakgrunn, usynliggjøring av skeive ikke-hvite.

Det kan se ut som at det er rom for endring. De som vokser opp i Norge har større sosial frihet enn foreldregenerasjonen. Et mer identitetsbasert syn kan se ut til å være på framvekst på bekostning av en mer handlingsbasert tilnærming.

Han snakket også om en undersøkelse om LHBT-personer med nedsatt funksjonsevne. Her fantes det eksempler på en som kom inn i døvemiljøet gjennom å bli kjent med døve i homomiljøet - altså et eksempel på at det å være minoritet i minoriteten ikke nødvendigvis er negativt. Men ellers: noen opplever store problemer, noen opplever det som uproblematisk, mange opplever usynliggjøring og taushet. Tausheten kan også knyttes til at funksjonshemmede  ikke oppleves som å ha noe seksualliv.

Begrepene rundt det å tilhøre flere minoriteter er interessante. Noen snakker om "dobbel diskriminering" - er man dobbelt utsatt hvis man tilhører to minoriteter? Nei, slår Grønningsæter fast, her er ikke 1+1=2, det er mer komplisert. Jeg har likt begrepet "minoritet i andre potens", som matematisk sett er annerledes, men som nok ikke er særlig mer treffende. Pedulla 2014 tyder på at negative stereotypier kan virke positivt i visse situasjoner. Interseksjonalitet handler om å se nærmere på hvordan det å tilhøre ulike minoriteter virker.

Det var lagt inn en sympatisk pause i programmet fra 16 til 18, men så var det på'n igjen. Denne gang med Gry Stålsett med tittelen "Skam, skyld og livsmestring". Hun innledet med å forklare hvor nært fysiske og psykiske smerter er knyttet sammen - forskning viser at smertene aktiviserer de samme banene i hjernen, men at psykisk smerte - for eksempel knyttet til avvisning - kan være like sterk når man tenker tilbake på det, mens fysisk smerte ikke gjenoppleves på samme måte når man tenker tilbake på den. I samfunnet vårt i dag er det en tendens til å bedøve også psykisk smerte.

Hvis vi kobler vår verdi for mye til den iscenesettelsen vi lar omverdenen se, blir vi sårbare. Det fortelles om elever som legger ut bilde av seg selv på Instagram om morgenen, og får de ikke likes, går de ikke på skolen. Et annet sentralt begrep er "mening" - vi står sterkere hvis vi har flere kilder til mening.

Skam er knyttet til hvem vi er, skyld er knyttet til det vi gjør. Skam gir smerte som ofte lindres ved rus eller selvskading. Alexithymi - mangel på språk for det sjelelige, er både en diagnose og kanskje en mer generell beskrivelse på tendenser i tida. Også hjelpere kan rammes av skam - skam for at man ikke klarer å hjelpe alle.

Hun snakket om ulike kilder for forståelse som kan hjelpe oss i samtaler med andre om deres følelsesverden, og dette klarte jeg (heller) ikke å gjengi.

Den andre timen snakket hun om grunnfølelsene, og om hvordan vi gjør oss selv numne. Og om hvordan gode følelser kan trigge negative følelser fra tidligere. Her er det mange kompliserte sammenhenger og mange kloke tanker, som jeg ikke skal begi meg ut på å referere. Jeg bestemte meg for å lytte mer og notere mindre...

Avslutningen var at livskvalitet, lykke og helse handler om å evnen til å forholde seg til et sammensatt og motsetningsfylt liv.

Så var det en hyggelig middag med gode samtaler (selv om min stadig mer merkbart begrensede hørsel (eller persepsjonsvansker) gjorde seg gjeldende - jeg har stadig større problemer med samtaler i bråkete rom. Og etterpå quiz, som etterlot meg med skyldfølelse (eller skam) over et dårlig resultat...


Og så er det bare å skjerpe sansene for å være klar til dag 2.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar